Open Standaard EPUB versie 3.2 (reflowable, niet-reviseerbare elektronische documenten)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om een versiewijziging van de open standaard EPUB op de lijst aanbevolen standaarden door te voeren. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2020
Einddatum consultatie 20-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

Het expertadvies voor de versiewijziging van de open standaard EPUB 3.2 die nu voor openbare consultatie ligt komt in aanmerking voor plaatsing op de lijst van aanbevolen standaarden. EPUB 3.2 is bedoeld voor het distribueren en uitwisselen van niet-reviseerbare digitale publicaties en documenten geoptimaliseerd voor gebruik op -maar niet beperkt tot- draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones.

Waarop kunt u reageren

Bij de aanmelding van een nieuwe versie van een standaard is de toetsingsprocedure al eens doorlopen voor de versie die reeds op de lijst is opgenomen. De basisinformatie en score op de inhoudelijke criteria (toegevoegde waarde, openheid van het standaardisatieproces, draagvlak en opname van de standaard bevordert de adoptie) is reeds bekend, waardoor het bij de procedure van de nieuwe versie volstaat na te gaan waar de nieuwe versie anders scoort dan de eerdere. Scoort de nieuwe versie gelijk of beter op de inhoudelijke criteria dan de eerdere versie, dan komt de nieuwe versie in principe in aanmerking voor opname op de lijst. Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kan u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) die van invloed kan zijn op het besluit om versie 3.2 van EPUB op de lijst van aanbevolen standaarden te plaatsen.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Standaard EPUB 3.0

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl