Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Uitvoeringswet eidas-verordening

Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum consultatie
08-08-2015
Status
Resultaat gepubliceerd
Type regeling
Wet
Organisatie
Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de EU-verordening over het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie. De voorgestelde uitvoeringswet bevat hiertoe wijzigingen van de Telecommunicatiewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en verscheidene andere wetten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, bedrijven en in het bijzonder verleners van vertrouwensdiensten, overheden en specifiek de Autoriteit Consument en Markt, en het Agentschap Telecom.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de operationalisering van de eidas-verordening is het nodig om bepalingen met betrekking tot handhaving, rechtsbescherming en aanwijzing van uitvoeringsorganen op te nemen in nationale regelgeving. De voorgestelde aanpassingen zijn het gevolg van de voorschriften in de verordening over de eisen waaraan voldaan moet zijn bij het aanbieden van vertrouwensdiensten aan het publiek en over het toezicht daarop.
Een van de voorgestelde wijzigingen heeft betrekking op een overgang van het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt naar Agentschap Telecom.
De verordening voorziet in specifieke eisen voor alle verleners van vertrouwensdiensten die doorwerken in de Nederlandse wetgeving.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de gelegenheid bieden om op het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie

Acties

Delen