Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Dit conceptwetsvoorstel beoogt het wettelijk strafmaximum van doodslag te verhogen van 15 jaar naar 25 jaar gevangenisstraf. Het voorgestelde maximum overstijgt het huidige algemene strafmaximum voor misdrijven waarop alleen een tijdelijke gevangenisstraf is gesteld. Daarom wordt ook dit algemene strafmaximum verhoogd naar 25 jaar gevangenisstraf.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-09-2020
Einddatum consultatie 18-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nabestaanden van slachtoffers van doodslag, plegers van doodslag. Ook actoren in de justitiële keten: instanties en beroepsgroepen die betrokken zijn bij de opsporing, vervolging of berechting van het delict doodslag, dan wel bij de tenuitvoerlegging van de door de rechter opgelegde gevangenisstraf (politie, openbaar ministerie, rechters, advocaten en reclassering).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verhoging van het strafmaximum van 15 naar 25 jaar gevangenisstraf zal naar verwachting leiden tot een gemiddelde verzwaring van de strafeis door het openbaar ministerie en de strafoplegging door de rechter. In dat geval zal de gemiddelde duur van de tenuitvoerlegging kunnen toenemen. Dat heeft betekenis voor het gevangeniswezen. Ook de duur van de periode waarin de reclassering aan gedetineerden begeleiding biedt, kan daardoor toenemen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het integraal afwegingskader

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl