Open standaard Digikoppeling

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Experts adviseren om Digikoppeling met uitbreiding van een REST API koppelvlak op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te handhaven en aanvullend het toepassingsgebied te verduidelijken. In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2021
Einddatum consultatie 28-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit is het op elektronische wijze uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Hiervoor is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is dan niet noodzakelijk.

Experts adviseren om Digikoppeling met uitbreiding van een REST API koppelvlak op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te handhaven en om het toepassingsgebied te verduidelijken conform bijlage.

Digikoppeling maakt veilige berichtenuitwisseling tussen overheden mogelijk. Digikoppeling blijft met het toegevoegde REST API koppelvlak alle bestaande koppelvlakken ondersteunen. De uitbreiding van Digikoppeling heeft geen impact op bestaande toepassingen van Digikoppeling. De toevoeging van een REST API koppelvlak maakt het voor gebruikers makkelijker om Digikoppeling toe te passen waar dat verplicht is.

Het bestaande functioneel toepassingsgebied beschrijft niet expliciet dat Digikoppeling alleen verplicht is voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij tweezijdige authenticatie moet plaatsvinden. Het voorgestelde toepassingsgebied verduidelijkt de reikwijdte van de verplichting.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), die van invloed kan zijn op het besluit om Digikoppeling met het nieuwe REST API koppelvlak en hergeformuleerd functioneel toepassingsgebied op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te handhaven.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Digikoppeling

Bron: www.forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: forumstandaardisatie.nl