Wetsvoorstel differentiatie exameneisen taal en rekenen

Een deel van de leerlingen en studenten in het vo en het mbo is niet in staat om aan alle eisen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels te voldoen. Met dit wetsvoorstel wordt de grondslag geïntroduceerd om meer differentiatie aan te kunnen brengen in deze eisen voor specifieke groepen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2016
Einddatum consultatie 02-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ervoor zorgen dat door differentiatie van de eisen alle leerlingen en studenten uitgedaagd worden om het maximale uit zichzelf te halen, terwijl het behalen van het diploma ook haalbaar blijft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

•Leerlingen in vmbo basisberoepsgerichte leerweg en het vwo
•Studenten in de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo
•Leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs die willen doorstromen naar de pabo of andere specifieke lerarenopleidingen
•Scholen in het voortgezet onderwijs
•Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs
•Hogescholen

Verwachte effecten van de regeling

•Voor leerlingen vmbo-bb leerweg en studenten in de entreeopleiding en mbo-2 betekent het rekenexamen 2A een maakbaarder toets. Zij zullen daardoor eerder in staat zijn hun diploma te behalen; ook als zij minder goed zijn in Nederlandse taal en rekenen. Ook zal er duidelijker worden welk niveau voor Nederlands ze daadwerkelijk hebben behaald.
•Een vwo-leerling kan op vrijwillige basis de rekentoets op referentieniveau 3S in plaats van 3F afleggen. Hierdoor kan deze leerling een uitdagender toets maken met vermelding van het eindcijfer van een afgelegde rekentoets 3S op zijn cijferlijst.
• Leerlingen in het vo en studenten in het mbo die op basis van de rekentoets 3ER of het centraal examen rekenen 3ER hun diploma hebben behaald, kunnen niet langer meer doorstromen naar de pabo en nog nader te bepalen andere lerarenopleidingen.
•Scholen in het voortgezet onderwijs zullen de rekentoets 2A moeten aanbieden aan hun leerlingen in het vmbo-bb, als die niet in staat zijn om de rekentoets 2F te halen. Ook zullen ze voor leerlingen in het vmbo-bb moeten bepalen op welk niveau de leerlingen de examens voor Nederlands zullen afleggen.
•Instellingen in het mbo zullen het centraal examen rekenen 2A aanbieden aan hun studenten in de entreeopleiding en mbo-2, voor wie niet in staat is om het centraal examen rekenen 2F te halen. Ook zullen ze moeten bepalen op welk niveau voor Nederlands de studenten worden geëxamineerd. Daarnaast zullen de mbo-instellingen moeten bepalen welk diploma deze student uitgereikt kan krijgen, op basis van het niveau dat de student heeft behaald voor rekenen.
•Hogescholen moeten in beginsel degenen die hun diploma hebben behaald op basis van een rekentoets ER of centraal examen rekenen ER weigeren voor pabo en op termijn mogelijk bepaalde andere lerarenopleidingen

Doel van de consultatie

Nagaan of het wetsvoorstel volledig is en geen fouten bevat of onvoorziene effecten kan hebben.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Dat de resultaten voor Nederlandse taal en rekenen gaan meetellen voor diplomering in zowel het vo als mbo is al eerder bepaald. Dat is niet waarover in deze specifieke internetconsultatie om input wordt gevraagd.
Er heeft al een internetconsultatie plaatsgevonden over een eerdere versie van dit wetsvoorstel, zie https://www.internetconsultatie.nl/wetrekentoets2a. De reacties op dit wetsvoorstel zijn verwerkt in bijgaande versie van het wetsvoorstel, en nieuwe reacties op deze onderdelen zullen dus niet meer worden meegenomen. Het betreft de volgende onderdelen, die dus zijn uitgesloten van deze consultatieronde:
- De introductie van een rekentoets 2A voor de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo (vmbo-bb) en een centraal examen rekenen 2A voor de entreeopleiding en mbo-2
- Een onderscheid in diploma’s voor studenten in de entreeopleiding en in mbo-2, op basis van de behaalde resultaten voor Nederlandse taal en rekenen
- Het leggen van een basis voor doorstroombeperkingen naar de pabo en andere specifieke lerarenopleidingen voor studenten die het diploma hebben behaald op basis van een rekentoets ER/centraal examen ER.

Meer informatie