Actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Reactie

Naam VGS (G.P. Vonk)
Plaats Ridderkerk
Datum 30 augustus 2017

Vraag1

Wat vindt u van dit wetsvoorstel?
Prima om de deugdelijkheidseisen eens goed tegen het licht te houden.

Vraag2

Ziet u andere mogelijkheden tot aanpassing van deugdelijkheidseisen waarvan is geconstateerd dat ze niet actueel zijn? Zo ja, welke en waarom?
Nee, eigenlijk niet. Aanpassing en schrappen van niet actuele punten is helder.

Vraag3

Ziet u aanvullende mogelijkheden tot het reduceren van de administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs? Zo ja, welke en waarom?

Ja, we hebben een suggestie:

Sinds 1 januari jl. is de Wet Versterking Bestuurskracht van kracht. Daarin staat onder andere dat vrijwillige bestuurders worden benoemd met betrokkenheid vanuit de ouder en personeelsgeleding van de MR. De MR heeft adviesrecht bij benoemingen. Bij kleine scholen die een vereniging zijn leidt dit tot zeer ingewikkelde procedures omdat de ledenvergadering als hoogste orgaan uiteindelijk moet benoemen. De Wet Medezeggenschap scholen, botst hier met het Burgerlijk Wetboek. Kan dit niet opgelost worden in voorliggende wet door die bepaling voor verenigingsscholen te schrappen omdat de ledenvergadering de controlerende functie namens de ouders heeft. Dit zou veel administratieve hoofdbrekens voor de scholen oplossen.

Vraag4

Leidt dit wetsvoorstel tot mogelijke ongewenste effecten, waarop niet in de toelichting wordt ingegaan?
We hebben een verhelderingsvraag naar een mogelijk ongewenst neveneffect.

Het voornemen om voor scholen de verplichting te laten vervallen om een document te hebben dat evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities beschrijft, is positief. Daarvoor in de plaats komt een algemene zorgplicht voor scholen om te streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. Dit wordt een deugdelijkheidseis dus de inspectie kan er naar vragen bij een bezoek. Daarom is de VGS benieuwd hoe die zorgplicht dan ingevuld moet worden. Als de inspectie graag iets terugziet van die zorgplicht zal de neiging bestaan toch een document te maken en zijn we weer terug in de huidige situatie. Hoe ziet zorgplicht er in de praktijk uit? Onze suggestie zou zijn om die zorgplicht helemaal te schrappen omdat wij in de praktijk zien dat er steeds meer vrouwelijke schoolleiders komen. Dat proces gaat toch wel door, ook zonder zorgplicht, is onze inschatting.