Actualisatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

De voorstellen in dit wetsvoorstel actualiseren en verbeteren de wetgeving voor het funderend onderwijs. Deels zijn de wijzigingen technisch, deels om opvulling van leemten in de onderwijswetgeving. Alles heeft betrekking op op de bekostigingsvoorwaarden voor en verplichtingen van scholen en het toezicht daarop. De belangrijkste onderwerpen zijn:
- Actualisering deugdelijkheidseisen
- Vermindering administratieve verplichtingen (stofkamoperatie)
- Grondslagen voor uitoefening toezicht

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2017
Einddatum consultatie 01-09-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 7672
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen, ouders, leerlingen, burgers, DUO, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, Ingrado, VNG, VH en VSNU, Caribisch Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel heeft verschillende effecten voor de doelgroepen die het betreft. De meest in het oog springende zijn:

• Er wordt een verplichting aan het bevoegd gezag opgelegd om de middelen van de school zodanig te beheren, dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de schoolzijn verzekerd. De inspectie kan de financiële continuïteit hierdoor bevorderen en beoordelen, en ingrijpen als het bevoegd gezag een zodanig onverantwoord financieel beleid voert dat het voortbestaan van de school daardoor wordt bedreigd.

• In het geval sprake is van een overtreding van de WMS die leidt tot een lichte sanctie, kan deze voortaan door de inspectie worden opgelegd, waar deze bevoegdheid eerder niet was gemandateerd.

• De mogelijkheid voor gemeenten om een directe rol te spelen in het toezicht op de naleving van de Lpw door de schoolhoofden na afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie wordt wettelijk verankerd.

• Scholen zijn voortaan verplicht om hun jaarverslagen actief openbaar te maken.

• Een aantal administratieve verplichtingen komt te vervallen, naar aanleiding van een stofkamoperatie. Zo is het niet langer verplicht om verschillende documenten (waaronder het schoolplan, de schoolgids en het managementstatuut) uit te reiken, maar kunnen deze ook op andere wijze beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld door publicatie op het internet. Ook hoeven scholen voor primair onderwijs hun leerlingaantallen niet langer door te geven voor 15 oktober, nu deze gegevens met de invoering van het onderwijsnummer voor het berekenen van de bekostiging al op ieder moment beschikbaar zijn.

• De naam van het vmbo tl-profiel ‘landbouw’ wordt ‘groen’.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele wetsvoorstel en de bijbehorende toelichting worden gereageerd.

Downloads

Overige documenten