Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel wijziging crediteurenhierarchie banken

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van een Europese richtlijn. De richtlijn verlangt dat de lidstaten, kort gezegd, aan de rangorde waarin vorderingen in het faillissement van een bank op de boedel kunnen worden verhaald (faillissementsladder) een specifieke categorie vorderingen toevoegen. Deze vorderingen worden uit de boedel van een failliete bank voldaan onmiddellijk na de gewone concurrente vorderingen en voor de achtergestelde vorderingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2017
Einddatum consultatie 09-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9010
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

banken, investeerders in bancaire schulden, toezichthouder

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze aanpassing van de Faillissementswet wordt banken de gelegenheid geboden om een nieuw type schuldinstrumenten uit te geven waarmee kan worden voldaan aan de vereisten ten aanzien van verliesabsorptie. Het voorstel creëert enkel de mogelijkheid voor banken om dit type schuldinstrument uit te geven. Banken blijven nog steeds in staat om zich te financieren met achterstelde kapitaalsinstrumenten en ‘reguliere’ concurrente schuld. De wijzigingen hebben geen invloed op de bestaande schuldinstrumenten en hun rang in faillissement, met uitzondering van schuldinstrumenten die reeds voldoen aan de genoemde criteria en waarin dus naar de beoogde (toekomstige) rangverlaging wordt verwezen.

Waarop kunt u reageren

Wij verwelkomen een reactie op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling