Conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening

Dit conceptwetsvoorstel wijzigt de regeling van de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten op vier onderdelen: (i) transacties en rechterlijke toetsing van hoge transacties, (ii) rechterlijke toetsing van hoge ontnemingsschikkingen, (iii) voorwaardelijke straffen in een strafbeschikking met een omzettingsprocedure voor het geval de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking niet is gelukt en (iv) verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voorwerpen in een strafbeschikking.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2021
Einddatum consultatie 22-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Natuurlijke personen en rechtspersonen (a) die worden verdacht van strafbare feiten ter zake waarvan een (hoge) transactie kan worden aangeboden, (b) die in aanmerking komen voor een hoge ontnemingsschikking of (c) aan wie bij strafbeschikking een straf of maatregel wordt opgelegd. In het bijzonder wat betreft de hoge transactie met rechterlijke toets: ook burgers en ideële organisaties die door het – als gevolg van die transactie - achterwege blijven van strafrechtelijke vervolging en eventueel bestraffing door de rechter, direct worden geraakt in een specifiek eigen of ideëel belang. Daarnaast actoren in de justitiële keten: instanties en beroepsgroepen die betrokken zijn bij de afdoening van dergelijke strafbare feiten of het aangaan van dergelijke ontnemingsschikkingen (politie, openbaar ministerie, advocaten, rechters, reclassering en slachtofferhulp).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De invoering van rechterlijke toetsing van hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen zal de transparantie van het schikkingsproces vergroten en de legitimiteit daarvan versterken. Dit zal naar verwachting bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen, en betere rechtsbescherming bieden aan de betrokken rechtspersonen, natuurlijke personen en rechtstreeks belanghebbenden. De wijzigingen op het punt van de strafbeschikking bevorderen een evenwichtige zaakverdeling tussen openbaar ministerie en rechter, en kunnen daarmee bijdragen aan het verkorten van doorlooptijden van de afdoening van strafzaken. Het openbaar ministerie zal naar verwachting meer strafzaken zelf afdoen, waarmee meer capaciteit bij de rechtspraak beschikbaar komt voor het afhandelen van zaken die daarvoor meer in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat gerechtshoven zullen worden belast met de toetsing van hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl