Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Digitaal Loket Commissie Toekomst Accountancysector

Reactie

Naam RA R.A. Bobbe
Plaats Eindhoven
Datum 19 april 2019

Vraag1

Wat zou u de Commissie Toekomst Accountancysector willen meegeven ten behoeve van haar onderzoek?

De Commissie verzoekt u bij uw reactie aan te geven:
- vanuit welk perspectief u reageert, bijvoorbeeld als accountant (RA of AA), opdrachtgever voor een wettelijke controle, toezichthouder, student of belegger;
- of u werkzaam bent of bent geweest in de openbare praktijk.


Aanvullend op mijn eerdere inbreng (zie 18 maart) geef ik de Commissie nog graag een punt van aandacht mee.

Dit betreft de zgn. "Grens voor controleplicht", vastgelegd in de wet in art. 2:396 BW2. Zoals bekend gelden daarvoor drie criteria (omzet, balanstotaal en aantal werknemers). Uitzonderingsgevallen daargelaten, is het criterium 'omzet' vaak doorslaggevend.
Door de grens van dit omzetcriterium heel fors te verhogen, wijzigt de controlemarkt aanzienlijk. Dit kan naar mijn mening heel goed uitpakken, met diverse positieve gevolgen. Zoals in de reactie van VNO-NCW (en andere) te lezen is, omvat de controlemarkt in Nederland ongeveer 16.000 ondernemingen, van relatief klein en nét aan de controleplicht voldoen, tot zeer groot à la Shell. Een deel daarvan valt onder de OOB definitie.
Heel veel MKB bedrijven en MKB accountantskantoren, hebben veel last van 'doorsijpelende regelgeving' vanuit het topsegment naar beneden. Zie o.a. de belabberde kwaliteit van SRA kantoren.
Dit kan allemaal veel beter georganiseerd worden, leidend tot a.h.w. "twee werelden" indien het controlesegment een stuk kleiner wordt, en tegelijkertijd de 'niet-controleplichtige ondernemingen' (én hun kantoren) worden verlost van een hoop ballast.
Het controlesegment en de "OOB's" kunnen dan nog strakker worden gereguleerd, scherpere controles, betere kantoren, omdat er minder WTA vergunninghouders nodig zijn. Deze groep moet nog dichter op de huid gezeten worden door de AFM, wat uiteindelijk zal leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de uitgevoerde controles.
Het MKB segment en haar accountants kunnen weer veel beter samenwerken, écht de adviesrol en huisarts zoals dat altijd bedoeld en gevraagd is geweest. Zonder gedoe en heel veel regelgeving die weinig toevoegt in dit segment.

Mijn voorstel is om dit punt verder mee te nemen in uw overwegingen, en nader te onderzoeken op impact en positieve gevolgen. Op welk bedrag de omzetgrens in de criteria voor controleplicht dient te worden gelegd is mede onderdeel van deze studie. Mijn suggestie is een bedrag van EUR 250 miljoen (geen typefoutje, nee, echt tweehonderdvijftig miljoen !). Dat heeft écht impact.

Met vriendelijke groet,
Ronald Bobbe RA
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht