Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire voor over windturbines bij risicovolle bedrijven. De circulaire loopt vooruit op een wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In de circulaire wordt daarnaast bij wijze van handvat een afwegingskader voor het groepsrisico gepresenteerd. Het voorgestelde afwegingskader sluit ook aan bij de Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2021
Einddatum consultatie 30-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de circulaire worden geraakt zijn:
• (decentrale) overheden;
• omgevingsdiensten;
• bedrijven en burgers.

Doel van de circulaire
De circulaire heeft tot doel bij te dragen aan een goede afweging van de veiligheid bij het toelaten of vergunnen van windturbines in de nabijheid van bedrijven of buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Dat is naast andere belangen, zoals de energietransitie. Het bevoegd gezag wordt uitgenodigd de circulaire toe te passen bij de afweging van besluiten over het toelaten van windturbines in het omgevingsplan, of de vergunningverlening. Hiermee kan de uitvoeringspraktijk zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Onder de nieuwe wetgeving vindt de afweging van het groepsrisico op een andere manier plaats. Niet meer puur rekenkundig, maar meer gebiedsgericht. De verantwoordelijkheid voor het nemen van de genoemde besluiten ligt, net als in de huidige situatie, bij het bevoegd gezag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bestuurlijke lasten voor overheden nemen naar verwachting niet toe. Van gemeenten en provincies wordt in de huidige situatie ook al verwacht dat zij aandacht besteden aan een zorgvuldige voorbereiding van besluiten. De manier van afwegen van het groepsrisico krijgt een ander accent, die aansluit bij de Omgevingswet. De circulaire biedt hiervoor een (vrijwillig) kader als handvat.

De circulaire richt zich tot het bevoegd gezag en niet rechtsreeks tot burgers of bedrijven. Er wordt, wat betreft indieningsvereisten bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, geen toename van de administratieve lasten verwacht ten opzichte van de huidige situatie.

Waarop kunt u reageren

U kunt via deze website tot en met woensdag 30 juni 2021 reageren op alle onderdelen van de voorgenomen circulaire.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt graag uw reactie op de voorgenomen circulaire. Alle reacties worden benut bij de voorbereiding van de te publiceren definitieve versie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen