Wetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel

Het kabinet wil vanaf 2023 het Burgerforum kiesstelsel invoeren. Dit kiesstelsel biedt de kiezer de keuze om te stemmen op de gehele lijst van een partij of op een afzonderlijke kandidaat op de lijst. Kandidaten die kandidaatsstemmen krijgen, hebben in het nieuwe stelsel meer kans om gekozen te worden dan kandidaten nu met voorkeursstemmen.

In dit voorstel wordt verder voorgesteld vanaf 2023 voor alle verkiezingen het aantal ondersteuningsverklaringen en de waarborgsommen te verhogen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-12-2020
Einddatum consultatie 24-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10068
Onderwerpen Rijksoverheid Gemeenten Organisatie en beleid Parlement Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, zittende en nieuwe politieke partijen, kandidaten voor vertegenwoordigende organen, gemeenten, stembureaus en centraal stembureaus, waaronder de Kiesraad.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het stelsel heeft gevolgen voor de wijze waarop kiezers een stem uitbrengen en de wijze waarop de toekenning van zetels aan individuele kandidaten (binnen een lijst) plaatsvindt. Kandidaten die kandidaatsstemmen krijgen, hebben meer kans om gekozen te worden dan kandidaten nu met voorkeursstemmen. Hiermee wordt nagestreefd de relatie tussen kiezer en gekozene te verbeteren.

Nieuwe partijen die willen deelnemen aan een verkiezing dienen een hogere waarborgsom te betalen dan nu het geval is. Ook zullen zij voortaan meer ondersteuningsverklaringen moeten overleggen aan het centraal stembureau.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel en de gehele toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl

Staatscommissie parlementair stelsel

Bron: www.staatscommissieparlementairstelsel.nl