Wijzing Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting saneringskader

In 2019 is bij de evaluatie van Woningwet het saneringskader voor woningcorporaties geëvalueerd. Op basis daarvan en de ervaringen met de twee saneringsaanvragen is het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met de aanpassing van het saneringskader vormgegeven. Deze wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 geeft een nadere uitwerking aan de wijziging van het saneringskader en schept daarbij de randvoorwaarden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-10-2022
Einddatum consultatie 28-11-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 14414
Onderwerpen Huren en verhuren Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor woningcorporaties in de financiële problemen, en daarmee voor de huurders van die woningcorporaties en de gemeenten waar die corporatie actief is, de borger van leningen aan woningcorporaties, andere woningcorporaties en financiers van woningcorporaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde wijzigingen beogen dat ten eerste eerder duidelijk wordt welke activiteiten van een woningcorporatie in financiële problemen voortgezet moeten worden. Een onafhankelijke commissie zal hiertoe adviseren. Ten tweede is beoogd dat corporaties in de regio een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij het oplossen van het volkshuisvestelijke vraagstuk. Hierbij is van belang dat er sneller een oplossing komt voor de huurders, in een eerder stadium duidelijkheid komt voor gemeenten en dat de kosten van sanering voor de sector als geheel zo laag mogelijk blijven. Daartoe wordt het mogelijk gemaakt dat de toezichthouder een aanwijzing geeft aan een regiocorporatie om noodzakelijk bevonden activiteiten over te nemen. Ten derde komt er een nadere objectivering van de hoogte van de saneringsbijdrage. Hiermee ontstaat een verduidelijking tussen de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen. Zodoende wordt het stelsel transparanter waardoor alle betrokken partijen zoals woningcorporaties, gemeenten, de sector en financiers eerder mee kunnen werken aan een oplossing.

Waarop kunt u reageren

Het besluit en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal afwegingskader BTIV Saneringskader

Overige documenten

  • BTIV saneringskader - lopende tekst

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl