Wijziging van Besluit onderstand BES en Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES ivm wijziging van taken tav bijzondere onderstand en vrijstellen van de twv-plicht mbt onderwijzers op Saba

In dit ontwerpbesluit worden twee besluiten gewijzigd ten behoeve van het openbaar lichaam Saba. Ten eerste wordt het Besluit onderstand BES gewijzigd zodat Saba voortaan financieel en beleidsmatig verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bijzondere onderstand.
Ten tweede wordt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES gewijzigd, zodat er voor een vreemdeling die onderwijs geeft op Saba niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-08-2020
Einddatum consultatie 13-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11404
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van het Besluit onderstand BES raakt de inwoners van Saba die een beroep doen op bijzondere onderstand. Daarnaast raakt het de RCN-unit SZW en het Openbaar lichaam Saba. De RCN-unit SZW op Bonaire, die thans de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de bijzondere onderstand heeft, draagt deze taak over aan het Openbaar lichaam Saba.

De wijziging van de BuWav BES raakt onderwijsinstellingen op Saba en personen van buiten Caribisch Nederland die op Saba onderwijs willen geven bij een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet op het onderwijstoezicht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwachte effecten in verband met de wijziging Besluit onderstand BES:
1. Door de overdracht van de bevoegdheid tot het verlenen van de bijzondere onderstand aan het Openbaar lichaam Saba, kan het lokale armoedebeleid en de verlening van bijzondere onderstand beter op elkaar worden afgestemd.
2. De verwachting is dat de burger op Saba hierdoor beter kan worden geholpen, omdat de burger nog slechts te maken heeft met 1 loket.

Verwachte effecten in verband met de wijziging BuWav BES:
1. Er wordt voor een gespecificeerde beroepsgroep op Saba een uitzondering gemaakt op de hoofdregel dat lokaal aanbod voorrang heeft, omdat er geen lokaal aanbod aanwezig is. Met het vrijstellen van de twv-plicht voor onderwijzers op Saba kunnen werkgevers sneller onderwijzers arbeid laten verrichten.
2. De verwachting is dat door de wijziging de continuïteit van het onderwijs op Saba wordt gewaarborgd.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief van 31 januari 2020 waarin de maatregelen werden aangekondigd

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl