Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig is. Voorstel is het Bbz op onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn met het beoogde doel te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2019
Einddatum consultatie 19-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9363
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor startende zelfstandigen.

De algemene maatregel van bestuur heeft wel gevolgen voor de nieuwe instroom in het Bbz van de volgende drie groepen van bijstandsbehoevende gevestigde zelfstandigen:

1. Ondernemers in de binnenvaart, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen. Zij kunnen voortaan een bijstandsaanvraag in de woongemeente indienen in plaats van bij een centrumgemeente.
2. Oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met een niet-levensvatbaar bedrijf. Zij kunnen met ingang van 1 januari 2020 niet meer instromen in de speciale regeling waarmee zij hun niet-levensvatbare bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, met financiële ondersteuning vanuit het Bbz. Zij kunnen een beroep doen op het reguliere Bbz als zij aan de voorwaarden voldoen danwel op de IOAZ of de Participatiewet.
3. Gevestigde zelfstandigen, die vanaf 1 januari 2020 een beroep op het Bbz doen, en die daarbij zowel behoefte hebben aan algemene bijstand als aan bijstand voor bedrijfskapitaal. Voor deze groep veranderen een aantal rechten en plichten rond de terugbetaling van de (voorlopige) leenbijstand en de mogelijkheid van rentereductie bij bijstand voor bedrijfskapitaal.

De algemene maatregel van bestuur heeft geen gevolgen voor de rechten en plichten van bestaande Bbz-gerechtigden (van vóór 1 januari 2020).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Een meer gelijke behandeling van startende en gevestigde zelfstandigen.
2. Een eenvoudiger Bbz, zowel voor de mensen die een beroep doen op het Bbz, als voor de gemeentelijke uitvoerders.
3. Een efficiëntere uitvoering met minder uitvoeringskosten.

De voorstellen zijn budgetneutraal uitgewerkt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de volgende drie onderdelen:
1. De aanvraagmogelijkheid voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart bij de woongemeente in plaats van bij centrumgemeenten;
2. Stoppen van de instroom in de specifieke regeling voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep;
3. Vereenvoudiging van het Bbz.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Externe bronnen

Grondslag Participatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bron: wetten.overheid.nl