Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam S.J. Nicolai
Plaats Amersfoort
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik vind de term regieverpleegkundige niet duidelijk.
1. het hogere niveau van de HBO-verpleegkundige valt niet per se samen met het hebben van regie.
2. In de GGZ bestaat de regiebehandelaar. Verpleegkundigen en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen kunnen geen regiebehandelaar zijn. Wanneer ze dan wel regieverpleegkundige gaan heten, is dat verwarrend.
3. De term HBO-verpleegkundige is eenduidiger.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Op dit moment is de eis nog globaal geformuleerd. Het lijkt me in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.
Ik denk, dat er per werkveld bekeken moet worden welke werkzaamheden meetellen voor herregistratie.
Mi. passen werkzaamheden van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het deskundigheidsgebied en niveau van een regie-verpleegkundige en zou dat niet verder aangetoond hoeven te worden.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Het lijkt me belangrijk, dat voor de beroepsgroep van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen hierover concrete afspraken worden gemaakt.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Het lijkt me wenselijk, dat het huidige kwaliteitsregister inclusief puntensysteem van V&VN daarvoor gebruikt wordt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht