Wetsvoorstel BIG-II

Dit wetsvoorstel beoogt het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van aanvragen voor regulering via de Wet BIG, alsmede het uitbreiden van de eisen voor herregistratie en het moderniseren van de deskundigheidsgebieden van de apotheker en de verpleegkundige.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2017
Einddatum consultatie 18-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 7520
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel beoogt allereerst het beroep van regieverpleegkundige in artikel 3 van de Wet BIG op te nemen. Ook wordt het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige geactualiseerd. Hiermee zal in de toekomst een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Ten tweede beoogt het wetsvoorstel het beroep van orthopedagoog-generalist - in het belang van de patiëntveilighied - in artikel 3 van de Wet BIG op te nemen.

Ten derde creëert het wetsvoorstel een grondslag om via lagere regelgeving nadere regels te stellen over deskundigheidsbevorderende activiteiten die een beroepsbeoefenaar moet verrichten om voor herregistratie in aanmerking te komen. Met deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten toont de beroepsbeoefenaar aan te voldoen aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening en bescherming van de patiënt tegen onzorgvuldig handelen.

Ten vierde beoogt het wetsvoorstel het deskundigheidsgebied van de apotheker te actualiseren. Er wordt een grondslag gecreëerd om dit deskundigheidsgebied bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken.

Tot slot regelt het wetsvoorstel dat het Zorginstituut de taak krijgt de Minister voor Medische Zorg en Sport desgevraagd te adviseren over het via de Wet BIG regelen van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel, de toelichting én de specifieke vragen.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl