Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Arkin/Inforsa LIZ (drs V Holländer)
Plaats Amsterdam
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Als het goed is, ging de internetconsultatie ook over de orthopedagoog-generalist en de opneming in het BIG-register. In de invulvelden is dat hier niet terug te zien, alleen de regieverpleegkundige BIG wordt genoemd.

Over de orthopedagoog-generalist kan ik zeggen dat ik het van groot belang vindt dat deze beroepsgroep toetreedt tot het BIG-register.
In de sector van forensische psychiatrie en KIB/LIZ ofwel Klinieken Intensieven Behandeling en Langdurige Intensieve Zorg is er bij betreffende patiëntenpopulatie vrijwel zonder uitzondering sprake van hechtingsstoornissen. Ongeacht of de patiënten op volwassen leeftijd voldoen aan de criteria voor Schizofrenie, Borderline Persoonlijkheidsstoornis of Bipolaire stoornis. Mijn ervaring is als psychiater in de sector van uitbehandeld verklaarde patiënten is dat de opvoedkundige visie essentieel is in het inslaan van nieuwe wegen. Daarin heeft de orthopedagoog een uniek deskundigheidspakket te bieden aan de patiënt die op sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau vaak is blijven steken op een leeftijd van 2 tot 3 jaar.
Als ' moeilijke behandelbaarheid' daarmee samenhangt, kan de orthopedagoog nieuwe gezichtspunten bieden in de behandeling waar een Gz-psycholoog of psychiater het antwoord even schuldig zijn.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Het is m.i. van belang dat de orthopedagoog-generalist aan geaccrediteerd nascholingstraject onderworpen is dat vergelijkbaar is met dan van gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters,
Verder is het in de toekomst beslist het overwegen waard om criteria te formuleren in de Wet BIG voor de orthodagoog-specialist. Vergelijkbaar dus met de verpleegkundig specialist, psychiater en klinisch psycholoog.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Voor zover het de regieverpleegkundige aangaat, neen.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Het op niveau houden van deskundigheid, ofwel nascholing, is niet zozeer een probleem als het gaat om administratieve lasten. Die lasten zijn er meer in de kerntaken / het primaire proces van zorgverlening. Hulpverleners in de GGZ gaan gebukt onder kwantitatieve verantwoordingsplichten die dienen om het wantrouwen van zorgverzekeraars en politiek naar de GGZ te weerleggen.
Ofwel: het uitgangspunt voor verantwoordingsplicht moet vertrouwen zijn en niet wantrouwen.

Met vriendelijke groet,


Valentijn Holländer
psychiater /manager Behandelzaken
Arkin/Inforsa ECT-centrum
Kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg /LIZ
Duivendrechtsekade 55
1096 AH AMSTERDAM
T 020 5908213
E valentijn.hollander@inforsa.nl