Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam mevrouw MCHA van Lieshout
Plaats ZEIST
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
In veel van de huidige dagelijkse situaties waar verpleegkundigen werken, is er nauwelijks onderscheid tussen MBO- en HBO-opgeleiden. MBO-verpleegkundigen doen HBO-verpleegkundig werk en dit gebeurt ook omgekeerd (HBO-vpk doen MBO-vpk werk). Daarom mag mijns inziens er (nog) geen onderscheid gemaakt worden in titelvoering en BIG-registratie. Pas als er zichtbaar onderscheid is in het werk dat verpleegkundigen doen, kan er onderscheid gemaakt worden in de opleiding die daarvoor nodig is.
In situaties waar huidige MBO-opgeleide verpleegkundigen in een HBO-functie werken, moet voor hen de mogelijkheid bestaan zich te kunnen registreren als regieverpleegkundige. Huidige HBO- opgeleide verpleegkundigen die op een MBO-plek werken, moeten de gelegenheid krijgen op een HBO-plek te werken, als zij zich als regieverpleegkundige willen registreren.
Tevens zijn er veel post-HBO-opleidingen die zowel door MBO-opgeleide als door HBO- opgeleide vpk worden gevolgd. Voor er gedifferentieerde registratie komt, moet het duidelijk zijn geworden, welke opleidingen daadwerkelijk HBO-niveau hebben én tevens of MBO-opgeleide vpk HBO-opgeleid zijn geworden door deze opleidingen te volgen.

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik vind de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige niet voldoende helder noch uitvoerbaar in de praktijk. Zoals ik bij vraag 1 al beschreef, is in de huidige dagelijkse praktijk vaak weinig verschil tussen de werkzaamheden van MBO- en HBO-opgeleide vpk.
Tevens zie ik niet hoe individuele HBO-verpleegkundigen kunnen aantonen dat zij werkzaamheden verrichten die in het deskundigheidsgebied en op het niveau van NLQF-6 liggen.
Daarnaast vraag ik me af hoe aan MBO-opgeleide vpk, die regie-werkzaamheden verrichten die in het deskundigheidsgebied en op het niveau van NLQF-6 liggen, recht wordt gedaan.
Mijn suggesties zijn:
- recht doen aan de huidige MBO-vkp die als HBO-vpk werkt, door te beschrijven met welke werkzaamheden en vervolg-opleidingen MBO-vpk zich als regievpk kunnen registreren,
- duidelijkheid brengen in de status van vervolgopleidingen; welke vooropleiding moet je hebben en op welk ben je gekwalificeerd als je de opleiding hebt voltooid,
- duidelijkheid over welke post-MBO en post-HBO opleidingen MBO-vpk op het deskundigheidsgebied en niveau NLQF-6 brengen, om zich te kunnen registreren als regieverpleegkundige,
voordat de wet in stemming wordt gebracht, en niet er na.

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Ik vind dit een prima en terecht voorstel, maar ik vind dat dat eerst aangenomen moet worden voordat een wet kan worden aangenomen die consequenties heeft voor de groep verpleegkundigen die dit voorstel betreft.
Dus eerst onderzoek naar en voorstel over overgangsrecht aannemen, daarna pas de wet bespreken en in stemming brengen. Huidig werkzame verpleegkundigen op beide niveaus hebben er recht op te weten wat er gaat veranderen, zodat zij er zich op kunnen instellen en niet achteraf met de gevolgen er van hoeven te dealen (ander werk, lager inkomen, HBOregistratie verliezen ed)

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
In mijn werkervaring ligt de administratieve last vooral bij de vele registraties rond de patiënten, niet zo zeer bij registratie van deskundigheid.
Ik voorzie echter dat deze wet meer registratiedruk gaat veroorzaken: bv door het moeten aantonen van je regiewerkzaamheden, en de onduidelijkheid tav het niveau van vervolgopleidingen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht