Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel BIG-II

Reactie

Naam Erasmus MC (P Felius, van)
Plaats Rotterdam
Datum 18 februari 2018

Vraag1

Het wetsvoorstel introduceert de titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
De naam Regieverpleegkundige dekt niet alle competenties die een HBO verpleegkundige bezit of verworven heeft

Vraag2

De toelichting beschrijft dat een regieverpleegkundige, om in aanmerking te komen voor herregistratie, zal moeten aantonen dat voldoende werkzaamheden zijn verricht binnen het deskundigheidsgebied van de regieverpleegkundige en op het niveau (NLQF-6) dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot regieverpleegkundige.

Werkzaamheden die door een regieverpleegkundige worden verricht op het niveau dat wordt verworven met het afronden van een opleiding tot verpleegkundige (NLQF-4) zijn dus niet relevant voor herregistratie als regieverpleegkundige.

Is de eis voor herregistratie voor de regieverpleegkundige voldoende helder en uitvoerbaar in de praktijk? Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Nee, ik vind het op dit moment niet objectief beschreven. Er zal mijn inziens ook altijd een grijs gebied bestaan tussen niveau 4 en 6

Vraag3

Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het overgangsrecht voor de huidige groep verpleegkundigen. In afwachting van het onderzoek is het voorlopige voorstel om de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing, waarvan het niveau en inhoud gelijk staat aan een hbo-opleiding tot verpleegkundige (NLQF-6), de mogelijkheid te bieden om zich te registreren als regieverpleegkundige.

Heeft u suggesties ten aanzien van dit voorstel?
Opleidingen zijn niet uitsluitend bepalend voor de functie die een verpleegkundige in de praktijk vervult. Bovendien is nog niet duidelijk welke eisen, anders dan in de beroepsprofielen uiteindelijk worden gesteld aan het uitoefenen van de functie van regieverpleegkundigen. Ook is niet helder hoe het gewijzigde functiegebouw eruit zal gaan zien, ten gevolge van deze nieuwe indeling in verpleegkundigen en regieverpleegkundigen. Het kost nog veel tijd om dit duidelijk te krijgen. Die tijd kan worden verkregen door alle verpleegkundigen met MBO-plus niveau waaronder inservice opgeleiden met aanvullende CZO opleiding, vooralsnog in het regieverpleegkundigen -register onder te brengen. Bij herregistratie zal dan getoetst kunnen worden of dezen op dat moment aan de voorwaarden tot herregistratie als regieverpleegkundige voldoen.

Vraag4

In het algemeen deel van de memorie van toelichting is een paragraaf opgenomen over de administratieve lasten van dit wetsvoorstel.

Ziet u mogelijkheden om de doelen van het wetsvoorstel (met name: het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg) te bereiken met minder administratieve lasten?
Ik vind dat het kwaliteitsregister van V&VN niet alleen geldend moet zijn. Het is een kostenverhogend systeem en erg tijdrovend om bijvoorbeeld lessen geaccrediteerd te krijgen.
Door binnen een organisatie samen te werken met een gerenomeerd en erkend CZO opleidingscentrum moeten bijscholingen/lessen ook een accreditatie kunnen verkrijgen. Zo ook gevolgde e-learning en praktijktoetsen. Verder moet er ook onderscheid komen in het werken binnen 2e of 3e lijns zorg. De zorg in de 3e lijn is over het algemeen meer complex en vereist andere competenties van de verpleegkundigen. Verder houd je in een Academisch centrum buitenom de patiëntenzorg altijd rekening met onderzoek en onderwijs. Hierdoor moet je je wel blijven ontwikkelen anders kan je niet in die organisatie blijven werken
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht