Ontwerpbesluit wijziging Bgm/Bal

Deze (ontwerp) besluiten wijzigen het Bgm en het Bal. Met deze wijzigingen regelen we dat iedere landbouwer op zand- en lössgrond vanaf 2023 verplicht is 1 keer in de 4 jaar een rustgewas te telen. Daarnaast regelen we dat drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas na 15 maart mag worden uitgereden, in plaats van 15 februari. Vaste strorijke mest mag met deze wijziging nu juist eerder worden uitgereden: vanaf 1 januari in plaats van 1 februari.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2022
Einddatum consultatie 12-08-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers op zand- en lössgronden (rotatie rustgewassen, strorijke mest). Alle landbouwers (drijfmest en dunne fractie op bouwland)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het vervroegen van de uitrijddatum voor vaste strorijke mest krijgt de landbouwsector meer mogelijkheden om organische stof rijke meststoffen in de vorm van vaste strorijke mest toe te passen op een moment dat dit ten goede kan komen aan weidevogelbeheer. De maatregel 1:4 rotatie met rustgewassen zal op graasdierbedrijven met eigen grasland, waaronder veel melkveebedrijven, over het algemeen bijna geen wijzigingen opleveren in de bedrijfsvoering. Alleen op percelen waar nu andere gewassen worden geteeld dan gras of langjarige en biologische teelten, dient een continu teelt van niet-rustgewassen gewijzigd te worden in een afwisseling met rustgewassen. Voor openteelt bedrijven met veel uitspoelingsgevoelige gewassen heeft de maatregel meer effect. Dit geldt ook voor telers die veel gebruik maken van kortdurende pachtpercelen en met name ook voor verpachters van dit type percelen. Voor landbouwers die een gewas telen welke voor 15 maart bemesting nodig heeft geldt een meldingsplicht.

Waarop kunt u reageren

Op de voorgestelde wijzigingen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Besluit gebruik meststoffen

Bron: wetten.overheid.nl