Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Op die manier borgt het kabinet dat de zorg financieel toegankelijk blijft, ook voor mensen die (binnen het gezin) zorg uit meerdere domeinen ontvangen en daardoor met meerdere eigen bijdragen worden geconfronteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-04-2018
Einddatum consultatie 22-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen en Wlz-verzekerden en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het vergroten van de financiële toegankelijkheid van de zorg en het tegengaan van de ophoping van zorgkosten van mensen (binnen gezinnen) die uit meerdere wetten zorg of ondersteuning krijgen. Deze maatregel brengt dit doel mogelijk vanaf 2019 een stuk dichterbij.

Voor de invoering van een het abonnementstarief waarbij de bijdrage onafhankelijk is van de omvang van de ondersteuning, het inkomen, het vermogen en de huishoudsamenstelling is wetswijziging noodzakelijk. Dit zou administratieve lasten verder reduceren.

Waarop kunt u reageren

Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen. Parallel aan deze consultatie vindt momenteel een traject plaats (o.a. met de VNG en gemeenten) waarin besloten wordt over de precieze vormgeving van deze maatregel, hetgeen tevens kan leiden tot aanpassingen van het ontwerpbesluit. De ontwerpbesluit wordt nu reeds in consultatie gebracht zodat hij tijdig kan worden gepubliceerd en gemeenten voldoende tijd krijgen zich voor te bereiden op deze maatregel. U kunt reageren op de tekst en de toelichting van het ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl