Besluit en regeling uitwerking betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers op grond van de Wet arbeid en zorg, zoals gewijzigd door de Wet betaald ouderschapsverlof, recht op een uitkering als zij ouderschapsverlof opnemen. Aanleiding van deze wetswijziging is richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het voorliggende besluit voorziet in een technische aanpassing van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-11-2020
Einddatum consultatie 28-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11665
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers met kinderen tot 8 jaar of een mantelzorg taak. Daarnaast worden werkgevers ook geraakt door de regeling, gezien ze te maken krijgen met personeel dat verlof geniet en ze betrokken zijn bij de aanvraag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit en de regeling hebben slechts zeer beperkte gevolgen, omdat slechts het een technische uitwerking betreft van het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. De inhoudelijke gevolgen vloeien voort uit dat wetsvoorstel, en niet uit dit besluit.

Waarop kunt u reageren

U kunt uitsluitend reageren op het besluit en de regeling. Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof is reeds in internetconsultatie geweest van 29 april tot 24 mei 2020.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Regeling uitwerking betaald ouderschapsverlof