Besluit wijziging Besluit langdurige zorg

In dit besluit wordt het Besluit langdurige zorg gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen zien op het verduidelijken van de terugwerkende kracht van de indicatiesteling door het CIZ, het creëren van de mogelijkheid het pgb, met instemming van het zorgkantoor, te besteden bij een gecontracteerde aanbieder, het verwerken van jurisprudentie en het verduidelijken van een delegatiegrondslag voor bijkomende zorgkosten voor pgb-Wlz.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-01-2021
Einddatum consultatie 01-02-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorgkantoren, Wlz-pgb-houders en zorgaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting.

Waarop kunt u reageren

Het gehele besluit en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Besluit langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl