Besluit kinderopvangtoeslag 2022

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De indexatie voor 2022 gebeurt op basis van de landelijke loon- en prijsontwikkeling die het CPB jaarlijks raamt. Om hiervoor de meest recente cijfers te gebruiken wordt de raming die eind maart 2021 gepubliceerd wordt gebruikt (het CEP). De precieze bedragen zijn daarom nog niet opgenomen. Tevens wordt de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang in dit besluit geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2021
Einddatum consultatie 25-03-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12519
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders die gebruik maken van rijksgefinancierde kinderopvang, omdat de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens bepalen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is. Tevens heeft de verruiming van koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang van 70 procent naar 140 procent effect op hoeveel uren kinderopvangtoeslag iemand bij gebruik van BSO kan aanvragen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsbijstellingen. De koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang wordt verruimd. Ouders hebben voortaan ook voor de buitenschoolse opvang recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent, omdat ervan uitgegaan werd dat de gewerkte uren deels samenvallen met de schooluren. Dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij ouders die in de avond/nacht of het weekend werken. De verruiming neemt dit knelpunt weg en zorgt ervoor dat de combinatie tussen arbeid en zorg wordt verbeterd. Door het verruimen van de koppeling gewerkte uren voor de buitenschoolse opvang, stijgen de structurele uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar verwachting met € 20 miljoen. De koppeling wordt bekostigd uit het macrobudget dat beschikbaar is voor de kinderopvangtoeslag en zal daarom een negatief, doch zeer beperkt inkomenseffect voor ouders hebben. Gezien het relatief lage bedrag van €20 miljoen op het totaal van circa € 3,2 miljard aan kinderopvangtoeslag zal dit gevolg echter heel klein zijn. De kosten van de verruiming bedragen zullen over alle inkomensgroepen evenredig worden verdeeld.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is als volgt:
1. Het informeren van de samenleving over de jaarlijkse indexering;
2. Het informeren van de samenleving over de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang;
3. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.

De internetconsultatie vindt nu plaats omdat het tijdpad dat doorlopen moet worden om het Besluit te publiceren in oktober 2021 en in werking te laten treden per 1 januari 2022 een strakke planning heeft met een aantal verplichte stappen. Hierdoor kan de internetconsultatie niet op een later moment plaatsvinden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen