Concept-besluit gegevenslevering en - verstrekking lerarenregister

Beoogd wordt invoering van het lerarenregister medio 2017 (TK 34458). In het wetsvoorstel is bepaald dat bij of krachtens AMvB nader worden geregeld a) de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens, b) de tijdstippen en wijze van levering en c) de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur. In dat licht wijzigt onderhavig besluit, het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: