Concept-besluit gegevenslevering en - verstrekking lerarenregister

Beoogd wordt invoering van het lerarenregister medio 2017 (TK 34458). In het wetsvoorstel is bepaald dat bij of krachtens AMvB nader worden geregeld a) de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens, b) de tijdstippen en wijze van levering en c) de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur. In dat licht wijzigt onderhavig besluit, het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2016
Einddatum consultatie 24-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Besluit Gegevenslevering heeft tot doel om in de zomer van 2017, wanneer het wetsvoorstel in werking is getreden, formeel te starten met de initiële vulling van de registers. De scholen kunnen dan direct beginnen met het leveren van de benodigde gegevens aan DUO.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op leraren en schoolbesturen

Verwachte effecten van de regeling

Leraren
Over de gegevenslevering en –verstrekking is ten eerste overleg gevoerd met de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie is betrokken als vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Zij spelen bij de totstandkoming van het lerarenregister en het registervoorportaal een centrale rol. Met name in de verstrekking van gegevens over een leraar aan het publiek heeft de beroepsgroep een belang.

Schoolbesturen
Om beide registers te vullen leveren de schoolbesturen de basisgegevens van leraren en docenten aan bij DUO. Met de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad is gesproken over de gegevenslevering van schoolbesturen. Belangrijk punt van gesprek met de sectorraden betreft het minimaliseren van de administratieve lasten.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is na te gaan of duidelijk is op welke wijze de gegevenslevering en –verstrekking wordt geregeld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op het gehele concept-besluit.

Meer informatie