Besluit aanwijzing categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen

Bij de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is een amendement aangenomen dat gemeenten de mogelijkheid geeft om langs publiekrechtelijke weg financiële bijdragen voor aangewezen categorieën ontwikkelingen te verhalen. De financiële bijdrage kan worden opgelegd aan initiatiefnemers van bouwactiviteiten waarvoor de overheid verplicht kosten verhaalt, als het kostenverhaal daarvoor nog ruimte laat. Dit besluit wijst de categorieën ontwikkelingen aan waarvoor dit instrument kan worden ingezet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2020
Einddatum consultatie 07-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11649
Onderwerpen Ruimtelijke ordening Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten kunnen als gevolg van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet een financiële bijdrage opleggen aan burgers en bedrijven die een bouwactiviteit verrichten waarvoor de overheid ook al verplicht kosten verhaalt. Dit besluit bepaalt voor welke categorieën ontwikkelingen ter verbetering van de fysieke leefomgeving dit nieuwe instrument kan worden ingezet. Het opleggen van financiële bijdragen leidt op winstgevende locaties tot extra opbrengsten voor de gemeente en extra lasten voor de initiatiefnemer.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van het Aanwijzingsbesluit categorieën ontwikkelingen afdwingbare financiële bijdragen bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1 - Artikelen
Deel 2 - Toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl