Wijziging besluiten leveringszekerheid elektriciteit en gas en de besluiten vergunning levering elektriciteit en gas

De consultatie heeft betrekking op wijziging van vier besluiten die van invloed zijn op de leveringszekerheid van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, te weten 1) het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, 2) het Besluit leveringszekerheid Gaswet, 3) het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en 4) het Besluit levering gas aan kleinverbruikers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2017
Einddatum consultatie 25-12-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kleinverbruikers van elektriciteit en gas, vergunninghouders van levering van elektriciteit en gas alsmede de landelijk netbeheerders van elektriciteit en gas.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Levering van elektriciteit en gas is een essentiële levensbehoefte van kleinverbruikers. In de energiemarkten bestaat evenals in overige markten het risico dat bedrijven in betalingsproblemen komen of zelfs failliet gaan. Om te voorkomen dat kleinverbruikers geen energie meer ontvangen is een goed lopende overgang van deze kleinverbruikers naar een nieuwe leverancier noodzakelijk. Gebleken is dat de huidige procedures over het algemeen voorzien in een adequate bescherming van kleinverbruikers tegen de gevolgen van financiële problemen van hun energieleverancier, maar dat aan de ontvangende leveranciers niet altijd voldoende gegevens van hun nieuwe klanten kunnen worden meegegeven. Deze leveranciers lopen daarom het risico op liquiditeitsproblemen, omdat zij wel direct energie moeten inkopen voor hun nieuwe klanten, maar dit pas later in rekening kunnen brengen. Om deze problemen te voorkomen, worden in een viertal algemene maatregelen van bestuur (het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers) wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de overgang naar een nieuwe energieleverancier en de daarmee gepaard gaande administratie. De wijzigingen waarborgen dat de energielevering aan kleinverbruikers niet wordt onderbroken of gepaard gaat met administratieve problemen en onduidelijkheden. Daarnaast wordt geregeld dat de landelijke netbeheerders (indien noodzakelijk en aantoonbaar) tijdelijk een garantie aan de ontvangende leveranciers kunnen verstrekken om de inkoop van extra elektriciteit en gas te kunnen financieren gedurende de eerste weken waarin de facturering van de nieuwe klanten nog niet is gerealiseerd.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle elementen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit leveringszekerheid Gaswet

Bron: wetten.overheid.nl