Besluit doorstroomtoetsen po

Als gevolg van het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po is aanpassing van het Toetsbesluit PO, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en BRON noodzakelijk. De term eindtoets wordt gewijzigd in doorstroomtoets, de data waarop het bevoegd gezag een keuze maakt voor de doorstroomtoets en waarop de toetsaanbieder een aanvraag voor erkenning moet indienen worden vervroegd. De eisen voor toetsen verbonden aan een LVS worden aangescherpt. Schoolse toetsen voor kleuters kunnen niet meer worden erkend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-06-2021
Einddatum consultatie 19-07-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11416
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Basisonderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het bevoegd gezag wordt gevraagd zich eerder aan te melden voor een doorstroomtoets (15 november)

Aanbieders van doorstroomtoetsen wordt gevraagd de aanvraag voor erkenning eerder in te dienen (31 mei) en de toetsuitslag op uiterlijk 15 maart aan te leveren. De eisen voor doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan een LVS zijn verhelderd.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele voorstel kan worden gereageerd, behalve op terminologische wijzigingen die volgen uit het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po.

Downloads

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen