Besluit advisering beschut werk in verband met kunnen wisselen van baan met behoud van het advies beschut werk

Met dit wijzigingsbesluit wordt beoogd de overgang van beschut werk naar een baan in het kader van de banenafspraak of naar werk zonder ondersteuning te versoepelen. Ook wordt zekerheid geboden als -in de omgekeerde situatie- iemand terug moet vallen in beschut werk als de baan buiten de beschutte werkomgeving niet lukt. Doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken op het niveau van hun eigen kunnen en dat mensen geen belemmeringen ervaren om stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-07-2022
Einddatum consultatie 05-09-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 14167
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, werkgevers, UWV en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van het voorliggend wijzigingsbesluit ontstaat er geen nieuwe aanspraak. Het proces om van beschut werk over te stappen naar een ander werk en om – indien nodig – weer terug te vallen op beschut werk wordt voor betrokken werknemers versimpeld en voor de uitvoering door gemeenten en UWV minder belastend gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wijzigingsbesluit en daarbij behorende toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen