Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Windparken op zee

Reactie

Naam CDA Zandvoort (JR Beelen)
Plaats Zandvoort
Datum 30 september 2014

Vraag1

Wat is uw mening over het concept-besluit tot wijziging van het Waterbesluit algemene regels windparken op zee?
Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij gaarne reageren op het Concept Besluit wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee. Het doel is het verminderen van de administratieve lasten voor de windsector. Echter, door deze lastenverlichting kunnen andere groepen belanghebbenden benadeeld worden. In de belangenafweging die is gemaakt bij de Bedrijfseffectentoets wordt voorbijgegaan aan de sociaaleconomische effecten van dit Concept Besluit. Doordat de regels eveneens van toepassing zullen worden verklaard op mogelijke windmolenparken binnen de 12-mijlszone, zijn de belangen van kustgemeenten, bewoners en ondernemers onvoldoende geborgd door het Concept Besluit.

Dit voert met name terug op artikel 6.16d. Dit artikel biedt windmolenexploitanten de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het aantal en het type turbine. Hieraan worden geen nadere voorwaarden gesteld, en er kan worden volstaan met een meldingsplicht.

Dit zou kunnen betekenen dat een oorspronkelijk geplande windturbine van bijvoorbeeld 137 meter hoog zou kunnen worden vervangen door een turbine van 175 meter. Er wordt namelijk nergens gesproken over bijvoorbeeld een afwijkingspercentage.
Bij de aanvraag van Luchterduinen (Q10) waren 43 windturbines gepland. Later heeft men deze vergunningaanvraag getracht te wijzigen door vijf molens te vervangen door een nieuw type dat echter veertig meter hoger was dan het oorspronkelijk. Aangezien het wijzigen van de vergunning volgens de huidige regelgeving zeer lastig en ingrijpend was, is dit niet doorgegaan. Indien het Concept Besluit ongewijzigd wordt aangenomen, kunnen dergelijke wijzigingen echter vrij eenvoudig worden doorgevoerd.

De kustgemeenten zullen bij een dergelijke wijziging direct in hun belangen geschaad worden. Dit wordt bevestigd door de onderzoeken die gedaan zijn in het kader van de haalbaarheidsstudie naar de plaatsing van windmolens nearshore. Dat betekent dat er dus wel degelijk ontwikkelingen te verwachten zijn op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling.

De fractie van het CDA Zandvoort verzoekt u het Concept Besluit zodanig te wijzigen dat de belangen van de kustgemeenten, haar bewoners en ondernemers worden veilig gesteld.

Met vriendelijke groet,
Fractie & bestuur CDA Zandvoort , namens deze,

Jan Beelen,

namens bestuur & fractie CDA Zandvoort-Bentveld

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht