Windparken op zee

Dit concept-besluit introduceert algemene regels voor windparken op zee. Het betreft niet-locatie specifieke vereisten voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee ter bescherming van met name scheepvaart, luchtvaart en het milieu.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-09-2014
Einddatum consultatie 30-09-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de komende schaalsprong van windenergie op zee is het goed om alle niet-locatie specifieke vereisten voor de bouw, exploitatie en verwijdering van een windpark op zee te uniformeren. Het doel hiervan is het vereenvoudigen van de uitvoeringspraktijk: eenduidige, transparante algemene regels, die een optimale bescherming van de Noordzee bieden, met een minimum aan administratieve lasten voor de windsector.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De windenergiesector.

Verwachte effecten van de regeling

In vergelijking met de bestaande vergunningvoorschriften brengen de algemene regels een verlichting van administratieve lasten voor vergunninghouders. De uitvoeringslasten voor het bevoegd gezag worden lager. De bescherming van het milieu blijft op hetzelfde niveau als die was onder de vergunningvoorschriften.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden te informeren en hen de mogelijkheid bieden om te reageren op een concept van het besluit wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee. Reacties kunnen van dinsdag 2 september tot en met dinsdag 30 september 2014 ingediend worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele besluit.

Meer informatie