Besluit elektronisch procederen

Het Besluit elektronisch procederen (Bep) biedt een regelgevend kader voor alle vormen van vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Het Bep komt in de plaats van huidige lagere regelgeving over elektronisch procederen, waaronder het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Het Bep sluit inhoudelijk zoveel mogelijk aan op dit besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-01-2020
Einddatum consultatie 18-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechterlijke instanties en betrokkenen bij een civiele of bestuursrechtelijke procedure (burgers en bedrijven en hun procesvertegenwoordigers en bestuursorganen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Bep bevat de nadere regels die rechterlijke instanties in acht moeten nemen als zij in civiele en bestuursrechtelijke procedures de mogelijkheid van elektronisch procederen wensen open te stellen.

Het Bep verplicht de rechterlijke instanties niet tot het invoeren van de mogelijkheid van elektronisch procederen. Het Bep gaat evenmin over de invoering van een verplichting voor procespartijen tot elektronisch procederen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het besluit en de toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen