Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Wijnhandel Het Raadhuis (jjg prop)
Plaats Maastricht
Datum 5 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
De negatieve gezondheidseffecten van draadloze communicatie zijn al bewezen. Er dient onmiddellijk gestopt te worden met deze technologie tot het moment dat een veilig alternatief gevonden wordt.
Ik beroep me hierbij op het voorzorgbeginsel en de grondwet.

Grondwet:

We beroepen ons naast ons ‘gezond menselijk verstand’ op grondwetsartikelen: 10:1, 11, 21, 22:1

Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”

180 wetenschappers hebben een appél gemaakt en luiden de noodklok over 5G

In het appél roepen de wetenschappers de EU op om: “Maatregelen te nemen om de implementatie van 5G een halt toe te roepen tot onafhankelijke wetenschappers kunnen garanderen dat 5G en de totale stralingslevels veroorzaakt door straling afkomstig van 2G, 3G, 4G en 5G samen niet schadelijk zijn voor EU-burgers (kinderen en zwangere vrouwen in het bijzonder) en voor de omgeving!”

Negatieve gezondheidseffecten
De uiteenlopende wetenschappers vinden de negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling bewezen. Straling afkomstig van o.a. mobiele telefoon, wifi en zendmasten, kan volgens hen allerlei klachten als hoofdpijn, slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, oorsuizen en geheugenstoornissen/neurologische schade veroorzaken en wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker en DNA-schade.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht