Consultatiedocument belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2)

Op grond tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) dient per 1 januari 2022 de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen te worden geïmplementeerd. De maatregel maakte reeds deel uit van de Wet implementatie ATAD2 die per 1 januari 2020 in werking is getreden, met een uitgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Met dit concept wordt beoogd de belastingplichtmaatregel nader in te passen in het systeem van de vennootschaps-, dividend- en bronbelasting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2021
Einddatum consultatie 02-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende bedrijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van het gebruik van hybridemismatchstructuren, waarbij sprake is van een omgekeerde hybride mismatch.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Bron: eur-lex.europa.eu