Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Dit concept voor een algemene maatregel van bestuur (amvb) valt onder het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dat wetsvoorstel regelt, kortweg, de grondslag voor een Waarschuwingsregister zorgfraude (het Waarschuwingsregister) en het informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). Deze concept-amvb geeft daaraan nadere invulling, door o.a. regels te stellen over de uitwisseling van (persoons)gegevens, rechtsbescherming, bewaartermijnen en beveiliging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-09-2020
Einddatum consultatie 16-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9348
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel regelt bevoegdheden voor verschillende instanties om (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens uit te wisselen. Het raakt dus in ieder geval de in het wetsvoorstel genoemde instanties.

Daarnaast gaat om het verwerken van gegevens, waaronder (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens. Het raakt daardoor dus ook rechtspersonen en burgers, omdat het om de (persoons)gegevens van deze groepen gaat. Gegevens waarop een medisch beroepsgeheim rust, zullen niet worden verwerkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de instanties die in het wetsvoorstel zijn genoemd, ontstaan er mogelijkheden om (persoons)gegevens uit te wisselen door het registreren in het waarschuwingsregister of te leveren aan het IKZ. Hierdoor kan fraude in de zorg effectiever worden bestreden.

Voor rechtspersonen en burgers geldt dat er gegevens van hen verwerkt kunnen worden. In de concept-amvb worden grondslagen uit het wetsvoorstel verder uitgewerkt, door onder andere te bepalen welke gegevens er kunnen worden verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en hoe deze worden beveiligd. Indien er geen sprake is van fraude worden gegevens niet geregistreerd in het waarschuwingsregister en houdt de verwerking van gegevens bij het IKZ ook op.

Waarop kunt u reageren

U kunt op de hele concept-amvb en de daarbij behorende nota van toelichting reageren.

Downloads

Overige documenten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling