Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Op 17 mei is de Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG gepubliceerd (PbEU 2019, L 130). De uiterste datum waarop die richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021. In het kader van de omzetting van de richtlijn worden de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-07-2019
Einddatum consultatie 02-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers en ondernemers in met name de culturele sector, zoals rechthebbenden (makers, uitvoerend kunstenaars, fonogrammenproducenten, filmproducenten, omroeporganisaties en uitgevers) en gebruikers van hun beschermde prestaties (onderwijs- en onderzoeksinstellingen, culturele erfgoedinstellingen, platformaanbieders, et cetera).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De richtlijn kent drie hoofddoelstellingen. De eerste hoofddoelstelling is het mogelijk maken van meer en bredere online toegang tot (beschermde) content in de Europese Unie, in het bijzonder voor radio- en televisieprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed. In dat kader is ook de Richtlijn online omroepdiensten tot stand gekomen die gelijktijdig met deze richtlijn
is aangenomen.3 De tweede hoofddoelstelling is het creëren van een eenvoudiger auteursrechtelijk kader voor onderwijs, onderzoek en cultureel erfgoed en met het oog op de integratie van gehandicapten. De derde hoofddoelstelling is het bewerkstelligen van een duurzamere markt voor cultuurmakers, creatieve bedrijfstakken en de pers waarin rechthebbenden op basis van gelijkwaardigheid met distributeurs van hun content kunnen onderhandelen over licentievoorwaarden en prijzen, waarbij het in het bijzonder nieuwe wijzen van verspreiding van deze content betreft.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het implementatiewetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Auteurswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de naburige rechten

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Databankenwet

Bron: wetten.overheid.nl