Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

In 2018 is de beleidsreactie aangaande het functioneren van het asbeststelsel aan de Kamer gezonden. Hierin werd een pakket aan maatregelen aangekondigd met als doel een zorgvuldig asbestbeleid, waarbij wetenschappelijke inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen centraal staan, waarbij regels eenduidig zijn en waarbij ruimte is voor innovatie. Deze consultatie betreft aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling rondom de voorschriften over het verwijderen van asbest.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-02-2021
Einddatum consultatie 23-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9992
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen treffen met name asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven, asbestinspectie- en testlaboratoria en opdrachtgevers van asbestverwijderingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wijziging van de regelgeving zorgt ervoor dat de voorschriften meer risicogericht worden en het nemen van beheersmaatregelen en/of innovatie bevorderd worden.

De certificatieplicht wordt losgekoppeld van de risicoklasse, waardoor het nemen van beheersmaatregelen en het daarmee omlaag brengen van de blootstelling van werknemers tot onder de grenswaarde niet langer vanzelf leidt tot het wegvallen van certificatie bij werk aan eenzelfde asbestbron. Hierdoor wordt het instrument certificatie gerichter ingezet op activiteiten waarbij dat ook echt nodig is en wordt de benodigde deskundigheid geborgd. Tevens wordt het nemen van beheersmaatregelen en/of innovatie hiermee bevorderd. Dit wordt nog verder verankerd door in de regelgeving te gaan verwijzen naar een op wetenschappelijke inzichten over risico’s gestoeld instrument, SMART-ns, waarmee innovatieve verwijderingsmethoden worden bevorderd. Verder worden de eisen die aan de eindbeoordeling worden gesteld gedifferentieerd en worden een aantal verbeteringen aangebracht waardoor sommige voorschriften eenduidiger en daardoor beter handhaafbaar worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van zowel het Arbeidsomstandighedenbesluit als de Arbeidsomstandighedenregeling.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is hieronder als bijlage toegevoegd als 'regeling'.
De Arbeidsomstandighedenregeling is hieronder als bijlage toegevoegd onder 'overige documenten'.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Informatief: Eindrapport Panteia Impact Wijzigingen Arbobesluit Asbest

  • Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

Externe bronnen

Brief regering | Aanpassingen asbest regelgeving

Bron: www.tweedekamer.nl