Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Gasunie Transport Services (A.M. Van Winden)
Plaats Groningen
Datum 22 januari 2021

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Met dit besluit wordt onder meer invulling gegeven aan de mogelijkheid om (partiële) vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. In het voorgestelde artikel 2.5 worden de activiteiten van de bouwsector aangewezen, waar deze vrijstelling voor geldt.
Gasunie Transport Services (GTS) stelt vast, dat deze vrijstelling ook van toepassing is op de “bouwactiviteiten” van GTS. U begrijpt, dat GTS content is met deze uitwerking. De uitvoering van deze activiteiten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden wordt als gevolg van deze aanwijzing niet gehinderd door de stikstofproblematiek.

GTS vraagt wel aandacht voor de toelichting op dit artikel 2.5.
In die toelichting worden buisleidingen genoemd als werken.
Dit is in de ogen van GTS onjuist. Uit het samenstel van bepalingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht worden buisleidingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen aangemerkt als een “bouwwerk” in plaats van "een werk".
Het verzoek is dan ook om de toelichting op dit punt aan te passen.

Wellicht ten overvloede: GTS gaat er van uit, dat het bovenstaande ook wordt aangepast, voor zover de voorgestelde wijzigingen zien op het Bal, Bbl, Bkl en Omgevingsbesluit.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht