Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Dit besluit stelt nadere regels over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn, Kamerstukken 35600), waaronder regels over het Wsn-programma, monitoring en bijsturing en aanwijzing van de activiteiten die vallen onder de partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector. Ook introduceert het besluit een verplichting om de stikstofemissie van bouw- en sloopwerkzaamheden te beperken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-12-2020
Einddatum consultatie 24-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 12103
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer Bouwnijverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit besluit richt zich grotendeels tot de overheid, in het bijzonder de Minister van LNV, die het Wsn-programma vaststelt (in overleg met de bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de in het programma op te nemen maatregelen) en die het programma, de daarin opgenomen inspanningsverplichtende tussendoelen en de resultaatsverplichtende omgevingswaarde voor stikstofdepositie monitort en het programma zo nodig aanpast.
De partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en de verplichting om de stikstofemissie van bouw- en sloopwerkzaamheden te beperken, zijn rechtstreeks relevant voor de bouwsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht vergemakkelijkt de vergunningverlening voor de bouwsector, met name als alleen de bouwfase van het project stikstofdepositie veroorzaakt en niet ook de gebruiksfase. De vrijstelling geldt namelijk alleen voor de bouwfase en alleen voor stikstof.
De verplichting om de stikstofemissie van bouw- en sloopwerkzaamheden te beperken, heeft tot gevolg dat met name de bij de bouw gebruikte machines en andere processen (eerder) vervangen moeten worden door alternatieven die voor minder uitstoot van stikstofverbindingen zorgen. Ter invulling van deze eis wordt de komende maanden een handreiking opgesteld waarin mogelijk toe te passen kosteneffectieve emissiebeperkende maatregelen worden voorgesteld.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling huidige Besluit natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

informatie over de te wijzigen amvb's onder de Omgevingswet

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl