Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Adviseur Water en Natuur (Dr. H. van Dam)
Plaats Amsterdam
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering, de memorie van toelichting en de voorgestelde stikstofbank worden precies dezelfde structurele fouten gemaakt als met het eerder afgeschoten Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er mag daarom niet verwacht worden dat het voorstel juridisch houdbaar is maar belangrijker nog: de maatschappelijke onrust zal niet afnemen en de natuurkwaliteit zal niet herstellen tot op het minimaal vereiste niveau. Er wordt niet alleen te weinig stikstof gereduceerd, waarbij de effecten niet op voorhand vaststaan, maar ook het natuurherstel is onvoldoende en onvoldoende zeker. De verwachte effectiviteit van de maatregelen wordt gebaseerd op precies dezelfde metanatuurplanner die ook gebruikt werd voor het Programma Aanpak Stikstof. Er is geen reden om aan te nemen dat maatregelen die in het PAS niet effectief waren, nu ineens wel effectief zijn, sterker nog: van veel herstelmaatregelen, zoals heideherstel, is in de tussentijd vooral duidelijk geworden dat ze niet effectief zijn.
In het wetsvoorstel wordt opnieuw een voorschot genomen op de toekomst door ontwikkelruimte vrij te geven vóórdat natuurherstel met zekerheid is gerealiseerd. De monitoring op basis waarvan bijsturing mogelijk zou moeten zijn, is niet op orde. Er is geen duidelijk verband tussen monitoring van maatregelen, monitoring van uitkomsten en monitoring van effecten. Daardoor zal informatiechaos ontstaan op basis waarvan bijsturing niet goed mogelijk is. Ten slotte is er nauwelijks aandacht voor soorten en habitats die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gebieden buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden. Dit gaat om de helft van de opgave voor Natura 2000! Dus samengevat: te weinig milieumaatregelen over reductie, te veel onzekerheid over reductie, te weinig natuurherstel binnen en buiten de reservaten, te veel onzekerheid over natuurherstel, onduidelijkheid en gebrekkige gelegenheid tot bijsturen. Het is een democratie onwaardig dat zo slecht geluisterd is naar de Raad van State en de commissie Remkes. Zowel de boeren als de natuur worden hier de dupe van.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht