Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Stichting La MER (Projectmanager Stichting La MER H van Driel)
Plaats Den Haag
Datum 21 januari 2021

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?

Geachte dame/heer,
Hierbij de zienswijze van de Stichting La MER m.b.t. AMvB besluit stikstofreductie en natuurverbetering
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om aan de landelijke marktvraag naar ophoogzand te voldoen. Ophoogzand wordt gebruikt voor projecten op land zoals de realisatie van nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en de aanleg van infrastructuur. De commerciële zandwinners die dit ophoogzand winnen op de Noordzee hebben zich verenigd in Stichting La MER. Deze stichting behartigt de belangen met betrekking tot het milieueffectrapport (MER) en het hieraan gekoppelde Monitoring en Evaluatie Programma (MEP).
Stichting La MER heeft kennisgenomen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangaande het besluit stikstofreductie en natuurverbetering. Stichting La MER maakt graag gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voorliggende concept AMvB. Hierbij sluiten we aan op de brief van 13 november 2020 waarin wij samen met Cascade, Vereniging van Waterbouwers en de NVLB aandacht vroegen voor de winning van grondstoffen als onderdeel van de partiële vrijstelling vergunningplicht voor de bouwsector.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht