Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam NVLB (ing. C. van Putten)
Plaats Hoofddorp
Datum 21 januari 2021

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
In paragraaf 4.4, op bladzijde 16 en de toelichting op blad 24 van het concept-besluit, komt het woord 'baggervoertuigen' voor.
Wij hebben geconstateerd dat de betekenis van dit woord in de praktijk voor de nodige verwarring kan zorgen, want volgens informatie uit de scheepsbouwsector is een baggervoertuig doorgaans een schip waarmee tijdens baggerwerkzaamheden baggerspecie wordt gezogen, afgevoerd, gelost of gestort. Een dergelijk schip wordt in de praktijk meestal een baggerwerktuig of baggervaartuig genoemd.
Het lijkt ons dan ook beter om het woord ‘baggervoertuigen’ voor alle duidelijkheid te wijzigen in ‘baggerwerk- of baggervaartuigen'.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht