Wijziging Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG

In dit besluit worden categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de verplichtingen omtrent een transparante financiële bedrijfsvoering en de eisen van een openbare jaarverantwoording.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2020
Einddatum consultatie 21-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Zorgaanbieders (natuurlijke personen of rechtspersoon) die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg;
- factureringsbedrijven voor zorgaanbieders die daadwerkelijk zorg verlenen;
- geen rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische verbanden van zorgaanbieders (bijvoorbeeld maatschappen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door dit besluit worden onnodige administratieve lasten voorkomen voor bepaalde categorieën van zorgaanbieders.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de artikelen en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: www.eerstekamer.nl

Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG

Bron: wetten.overheid.nl

Derde nota van wijziging bij de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: www.tweedekamer.nl

Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbiedersg

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wet marktordening gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl