AMvB passend onderwijs

Een verslag van de reacties die zijn ontvangen tijdens de periode van de openbare internetconsultatie van dit besluit, zal worden opgenomen in de toelichting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-02-2013
Einddatum consultatie 29-03-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wet passend onderwijs is in november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor zal per 1 augustus 2014 het nieuwe stelsel van de ondersteuning aan leerlingen in het funderend onderwijs, in het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (gefaseerd) in werking treden. In de wet passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om bij AMvB nadere voorschriften te geven. Met deze AMvB passend onderwijs wordt aan deze opdracht voldaan. De AMvB moet per 1 augustus 2014 in werking treden.
Het gaat om de volgende onderwerpen: de nadere voorwaarden waaraan het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het basisonderwijs, in het speciaal basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs moet voldoen, de samenstelling van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs, door welke deskundigen het samenwerkingsverband zich moeten laten adviseren bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling tot het sbao of het (v)so, de voorwaarden waaraan een orthopedagogisch-didactisch centrum moet voldoen, het verplicht voeren van een overleg over de personele gevolgen van passend onderwijs door de samenwerkingsverbanden, de flexibilisering van symbiose en tot slot worden een aantal bekostigingsvoorschriften gegeven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
- leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- ouders van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten zijn dat op onderstaande onderwerpen door scholen en samenwerkingsverbanden nadere invulling wordt gegeven na de invoering van passend onderwijs. In het ontwikkelingsperspectief in het (speciaal) basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs moet een beschrijving en onderbouwing staan van de te verwachten uitstroombestemming, de ondersteuning en de begeleiding. De landelijke geschillencommissie passend onderwijs bestaat uit tenminste 3 leden per geschil. Afhankelijk van het geschil kiest de commissie de relevante deskundige leden. De leden worden benoemd op bindende voordracht van de landelijke ouderorganisaties, de gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties.

Voor de toelating tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs moet het samenwerkingsverband zich laten adviseren door deskundigen. Dat zijn: een orthopedagoog en als tweede deskundige een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.

Een orthopedagogisch-didactisch centrum moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- het samenwerkingsverband moet het inrichten of voortzetten van een opdc en de criteria voor plaatsing in het ondersteuningsplan vermelden;
- leerlingen die zijn ingeschreven bij een school mogen gedurende hoogstens twee jaren een onderwijsprogramma volgen bij een opdc;
- het onderwijs van leerlingen die langer dan drie maanden een programma volgen bij het opdc moet worden gegeven door daartoe bevoegde leraren.

Het samenwerkingsverband voert overleg met de vakorganisaties en de werkgevers van betrokken personeel over de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs, indien één of meer werkgever(s) van betrokken personeel daarom verzoekt.
De mogelijkheid van symbiose van een leerling wordt geflexibiliseerd, waardoor scholen makkelijker maatwerk kunnen bieden. Tot slot zijn in dit besluit een aantal voorschriften over de bekostiging opgenomen.

Doel van de consultatie

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de bevoegde gezagsorganen in het funderend onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs geven uitvoering aan de wet passend onderwijs en de nadere regels die in dit besluit worden gesteld. Met de sectororganisaties is overleg geweest over verschillende onderdelen die in dit besluit worden geregeld. Door hen is gesignaleerd dat scholen en samenwerkingsverbanden het liefst zo snel mogelijk kennis willen nemen van de voorgenomen nadere voorschriften die met dit besluit worden geregeld. Doel van deze consultatie is daarom aan de scholen en de samenwerkingsverbanden in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te bieden in de nadere regels die gesteld zullen worden. Doel van de consultatie is ook om hen om reacties te vragen op de nadere voorschriften die worden gegeven in dit besluit. Daarnaast heeft passend onderwijs ook voor ouders en leraren gevolgen. Ook aan hen wordt gevraagd om reacties op dit besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit besluit een reactie mogelijk.

Meer informatie