AMvB integratie van lwoo en pro in passend onderwijs

Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs biedt de kaders voor het onderbrengen van lwoo en pro in het stelsel van passend onderwijs. In het wetsvoorstel is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere voorschriften te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2014
Einddatum consultatie 26-10-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De AMvB bevat voornamelijk voorschriften ten aanzien van de procedure en criteria voor het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs of toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs. Daarnaast worden een aantal andere voorschriften geregeld, zoals voorschriften ten aanzien van de mogelijkheid van samenwerkingsverbanden tot opting out, de toelating van leerlingen tot het praktijkonderwijs, en de deskundigen door wie het samenwerkingsverband zich moet laten adviseren bij de beoordeling of een leerling is aangewezen op lwoo of het toelaatbaar verklaren van een leerling tot het pro.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO, vo-scholen en besturen, ouders en leerlingen (met een ondersteuningsbehoefte)

Verwachte effecten van de regeling

Samenwerkingsverbanden VO:
In deze AMvB wordt vastgelegd welke criteria een samenwerkingsverband moet hanteren voor de toewijzing, en aan welke procedure-voorschriften ze zich moeten houden. Ook wordt vastgelegd welke voorschriften er zijn voor de mogelijkheid tot opting out.

Scholen en (ouders van) leerlingen:
Met het wetsvoorstel integratie van lwoo en pro in passend onderwijs wordt geregeld dat scholen die lwoo en pro aanbieden een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aanvragen bij het samenwerkingsverband. Hier wordt vastgelegd welke criteria een samenwerkingsverband moet hanteren voor deze toewijzing, en aan welke procedure-voorschriften ze zich moeten houden. De criteria die worden vastgelegd zijn gelijk aan de criteria die de RVC’s nu gebruiken, daarin verandert dus niets. Wel kunnen samenwerkingsverbanden ervoor kiezen om eigen criteria op te stellen, als alle scholen hiermee akkoord gaan (dit heet opting out).

Er verandert wel wat in de voorschriften ten aanzien van de procedure. De samenwerkingsverbanden krijgen de ruimte om de procedure vorm te geven conform passend onderwijs. Wel blijven enkele voorschriften van kracht die samenhangen met de landelijke criteria, zoals de documenten die een school bij de aanvraag voor lwoo of pro moet voegen, en de test- en screeningsinstrumenten die zij voor de aanvraag moeten gebruiken.

Daarnaast verandert een voorschrift ten aanzien van de toelating van leerlingen tot het pro. Nu kan een leerling alleen tot het pro worden toegelaten als de leerling de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Dit wordt gewijzigd. In de AMvB wordt vastgelegd dat leerlingen tot het pro kunnen worden toegelaten op het moment dat zij tot het achtste schooljaar basisonderwijs hebben gevolgd. Hierdoor kan een ‘vroege’ leerling die de hele basisschool heeft doorlopen maar die nog (net) 11 jaar is op het moment dat hij/zij groep 8 uitstroomt wel al toegelaten kunnen worden tot het pro

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld op de AMvB en de Nota van toelichting reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit besluit een reactie mogelijk

Meer informatie