Afzien geweld in opvoeding BW BES

Het wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en regelt dat ouders en verzorgers in de verzorging en opvoeding van het kind geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toepassen. Een gelijkluidende regeling is vanaf 2007 in het (Europees-)Nederlandse BW opgenomen. Het wetsvoorstel breidt dit nu uit tot de BES-eilanden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-09-2020
Einddatum consultatie 06-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11863
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonachtige ouders en verzorgers, alsmede degenen (waaronder hulpverleners, politie en de openbare lichamen) die betrokken zijn bij de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling of ondersteuning bieden bij de opvoeding.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bewustwording bij ouders en verzorgers van het gebruik van geweld in de opvoeding. Een handvat voor hulpverleners om geweld in de opvoeding bespreekbaar te maken en het leveren van een bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling. Een aanmoediging voor kinderen om geweld in de opvoeding te bespreken met iemand die zij vertrouwen of op school.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen wijziging BW BES