Wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs

Dit conceptwetsvoorstel stelt het afschaffen van de fusietoets voor. Het doel is om met het afschaffen van de fusietoets ruimte te geven aan schoolbesturen in het funderend onderwijs om hen zo in staat te stellen het onderwijsaanbod goed en toekomstbestending vorm te geven. Het is daarbij van belang dat er lokaal gesproken en nagedacht wordt over het voornemen van de fusie en dat er voldoende draagvlak aanwezig is in de omgeving van de school.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-06-2018
Einddatum consultatie 06-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen en schoolbesturen in het funderend onderwijs; Medezeggenschapsorganen in het funderend onderwijs;
De onafhankelijke advies commissie CFTO.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Scholen en schoolbesturen: met de afschaffing van de fusietoets komt er duidelijkheid over de mogelijkheid tot fusie. Door deze aanpassing weten schoolbesturen eerder waar ze aan toe zijn en hoeven ze niet het proces van de inhoudelijke toets te doorlopen. Dit levert een (aanzienlijke) tijdwinst op. Daarnaast geeft het schoolbesturen meer zekerheid bij een toekomstige fusie. Schoolbesturen zullen beter in staat zijn om proactief beleid te voeren en samen te werken wanneer ze te maken krijgen met leerlingendaling.

Medezeggenschapsorganen: het instemmingsrecht bij fusies is een belangrijk onderdeel in het fusieproces. De medezeggenschapsraad heeft dit instemmingsrecht bij fusie en kan een fusie wel of niet goedkeuren. Ouders, leerlingen en (onderwijs) personeel zijn daardoor gedurende het gehele fusietraject een belangrijke gesprekspartner voor het schoolbestuur. Sinds de inwerkingtreding van de wet Toekomstbestendig onderwijsaanbod op 1 januari 2018 geldt daar bovenop dat bij overdracht of fusie van een school er verplicht een achterbanraadpleging plaatsvindt. Door haar stem te laten horen, beslist de gemeenschap van de school mee over de toekomst van haar school.

Commissie Fusietoets Onderwijs: de onafhankelijke adviescommissie voor het po en vo is de CFTO. Zij adviseert de minister over goedkeuring op institutionele en bestuurlijke fusie in het funderend onderwijs die vallen onder de inhoudelijke toets. De tweede taak van de CFTO is het adviseren van medezeggenschapsorganen over de fusies ook in gevallen waar ze de minister niet over hoeven te adviseren. Ook adviseren zij medezeggenschapsorganen over fusies. Met het afschaffen van de fusietoets is het niet langer nodig om een onafhankelijke adviescommissie in stand te houden Zij zijn hierover geïnformeerd.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen