Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekering

Met het wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen met ingang van het jaar 2023 afgeschaft. Met deze afschaffing wordt een einde gemaakt aan kruissubsidiëring tussen verzekerden. Daarnaast wordt het aanbod van zorgverzekeringen overzichtelijker.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-12-2020
Einddatum consultatie 18-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11943
Onderwerpen Verzekeringen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekerden, zorgverzekeraars, werkgevers, gemeenten, andere collectiviteiten zoals bonden en verenigingen, alsmede intermediairs en/of assurantietussenpersonen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na de afschaffing van de collectiviteitskorting zal de premieopslag, waaruit de collectiviteitskorting momenteel wordt gefinancierd, verdwijnen. Verzekerden zonder collectiviteit en degenen met een relatief lage collectiviteitskorting (zoals sociale minima en ouderen) zullen niet meer meebetalen aan de collectiviteitskortingen voor anderen. De verschillen tussen premies worden kleiner en gemiddeld genomen betalen verzekerden evenveel premie als met collectiviteitskorting.

Het blijft voor zorgverzekeraars en collectiviteiten mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld preventie, verzuimreductie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het concept van het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen